About us

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ (BBVC) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เปิดทำการสอนตั้งแต่ 2560 หลักสูตร ปวช. และ ปวส. 6 สาขาวิชา เรียนฟรี อยู่ฟรี อาหารฟรี มีงานทำ รับนักเรียนทั่วประเทศ

Address

111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
088-757-2770, 077-332-445

หลักการดำเนินชีวิตใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ