วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
"เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี"

สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
เวลา 13.00 น.

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
(เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย)
ประธานในพิธี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ตามแนวทางคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส คือ สอนให้นักศึกษาปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังทุกวัน ควบคู่ไปกับการสอนวิชาชีพ โดยเน้นภาคปฏิบัติเพื่อความเป็น “มืออาชีพ” อย่างแท้จริง เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ในปัจจุบันมีนักศึกษา 414 คน (ชาย 188 คน หญิง 226 คน) มาจากทุกภาคของประเทศ โดยนักศึกษาทุกคนพักอยู่ในหอพักของวิทยาลัย ทำวัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมทุกวัน โดยมีพระคุณเจ้าจากวัดสวนโมกข์ ไชยา จำนวน 5 รูป จำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์ภายในวิทยาลัย ทำหน้าที่สอนธรรมะแก่นักศึกษา “กินอยู่ฟรี-เรียนฟรี” วิทยาลัยจัดเลี้ยงอาหารฟรีทุกวันและไม่เก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษายากจนจากทั่วประเทศ

จุดเด่นของวิทยาลัย คือ การสอนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยมีครูเจ้าของภาษา ให้นักศึกษาทุกคนมีขีดความสามารถ ในการใช้ภาษา อย่างคล่องแคล่วชำนาญ อาจารย์ที่สอนวิชาชีพต่าง ๆ เป็น GM, Chef และหัวหน้างานที่เป็นมืออาชีพ จากสถานประกอบการต่าง ๆ 21 แห่ง นักศึกษาและอาจารย์ยึดมั่นและปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการทำนา ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ผลิตอาหาร เพื่อการบริโภคภายในวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในวิทยาลัย มาจากการบริจาคของผู้มีจิตเมตตาทั้งสิ้น

帕瓦纳菩提坤职业学校 BBVC

帕瓦纳菩提坤职业学校BBVC,是一间遵照探菩塔哒高僧教育理念办校的中等及高等职业学校,学校要求学生每天认真佛学修炼结合专业教学,并注重实践,为使培养出真正的“专业人才”本职业学校于2560年起开办至今,共有学生414人(男生188人女生226人),他们都是来自全泰国各地的学生,每一位学生都在学校住宿每天都做晨、晚念经修炼及听佛学理论,有萱莫猜耶佛寺5位高僧在职校内的修道院住宿,负责为学生教学佛理论。

“吃住免费一学习免费”职校每天提供免费餐饮,同时不收学费及任何其他费用为了向全国贫穷学生提供最好的学习机会。职业学校的特点是,教英语及汉语,每种语言都是请各语言的母语教师教学为让学生学习及准确掌握和灵活使用外语。有关各专业的教师,都是选自21各单位各行业GM厨师及有专业知识的主管专业人员担任。

教师和学生都坚持遵照皇上陛下御赐“适合经济”理念,进行种田、种菜养鸡、养鱼生产提供职业学校所需的各种食品。职业学校内的一切费用均来自各位热心社会公益慈善人士的捐助。

Bhavana Bodhigun Vocational College (BBVC)

Bhavana Bodhigun Vocational College (BBVC) is a college that offers vocational education based on the teaching of Ajarn Buddhadasa, which aims to teach students to practice dharma religiously every day along with educating them with vocational skills by emphasizing practical lessons in creating real “professionalism”
   The college was launched in the schooling year of 2017. There are currently 414 students (188 men and 226 women) coming from every part of the country. All the students stay in the college’s dormitory and listen to and practice dharma and meditation every day. There are five monks from Suan Mok Temple staying in the college’s monastery, who are responsible for teaching dharma to the students.
   “Living and studying for free” . The college offers free meals to students every day and charges no tuition or any other fee. It is the good opportunity to study for any impoverished student across the country.
   The strength of the college is that it offers language classes in Chinese and English by native-speaking instructors. This will allow the students to develop the skills to use the languages fluently.
   Instructors who teach in career-building classes are hotels’ general managers, chefs and professional supervisors from 21 various establishments.
   Students and instructors all adhere to and practice the royal philosophy of “sufficient economy” by doing paddy forming, vegetable gardening, raising poultry and fish in producing food for consumption in the college.

All the expenses in managing the college come from well-wishers’ donations.

ภาวนาโพธิคุณ
ภาวนาโพธิคุณ
ภาวนาโพธิคุณ
ภาวนาโพธิคุณ
ภาวนาโพธิคุณ