ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ


สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา