Calendar_2020

กำหนดปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนกลับบ้าน วันที่ 31 ตุลาคม 2563
เวลา 8.30 – 17.00 น.

ผู้ปกครองควรปฏิบัติ ดังนี้

  1. กรณีมารับนักเรียนด้วยตนเอง ให้พบครูที่ปรึกษา ก่อนรับนักเรียนกลับบ้าน
  2. กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง ให้ทำใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอบ และของผู้มารับแทน

นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8.30-16.00 น.