ภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.

ปฏิบัติธรรม ภาวนา

รายชื่อผู้เข้าทดสอบปฏิบัติธรรม

ณ หอประชุมขวัญข้าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น.


หมายเหตุ หากตรวจสอบว่าผู้เข้าเรียนมีคุณสมบัติไม่ได้ตามเกณฑ์ วิทยาลัยสามารถตัดสิทธิ์ได้ในช่วงทดสอบปฏิบัติธรรม

- จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีระดับผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป
- มีบัตรประจำตัวประชาชนชาวไทย


ผู้ผ่านการรับสมัครรอบ 2
(ต้องผ่านสัมภาษณ์ในช่วงปฏิบัติธรรม)

1. นางสาวกัญญ์วรา กมล สาขา การท่องเที่ยว
2. นางสาวปริยฉัตร มุกดา สาขา การท่องเที่ยว
3. นายพฤหัส จันไฝ สาขา อาหารและโภชนาการ
4. นายสหรัฐ บุญสมบัติ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. นายชาตบุตย์ หนูแก้ว สาขา ภาษาต่างประเทศ
6. นายอภิวัฒน์ พรประสิทธิ์ สาขา ภาษาต่างประเทศ
7. นายไพศาล สิงห์ลอ สาขา การโรงแรม
8. นายพุฒิพงศ์ จิ๊วนุช สาขา การโรงแรม
9. นายภัทรภร ทองโชติ สาขา การโรงแรม
10. นางสาวณิภาภรณ์ ดีจะโป๊ะ สาขา การบัญชี
11. นางสาวธิดารัตน์ นาทวัฒน์หัตถพล สาขา อาหารและโภชนาการ
12. นางสาวซอฟียะ แย้มบาน สาขา การบัญชี
13. นางสาวกรวิการ์ ธรรมไพรวิบูลย์ สาขา การบัญชี

สาขา การบัญชี ได้แก่

1. นางสาว กัญญาณัช รัตนมงคล
2. นางสาว จันทิมา นะดี
3. นางสาว จุฑาทิพย์ หัสนวล
4. นางสาว ณัฐริกา ศรีสมุทร
5. นางสาว นวลใจ ใจทน
6. นางสาว วีรดา บุญญามหากุศล
7. นางสาว ศิริลักษณ์ คงเดช
8. นางสาว สุกัญญา ช่างปลูก
9. นางสาว อนงค์นาฏ ศรีพินิจ
10. นางสาว อภิสรา ผิวทองดี
11. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ขำศรี

สาขา คอมพิวเตอร์ ได้แก่

1. นาย กิตติคุณ ปรางเพ็ชร์
2. นางสาว เกียรติยา ทองมา
3. นางสาว จิตโสภา หนูวงค์
4. นาย ชยันต์ ทับสระ
5. นางสาว ณัฎฐา ช่างคิด
6. นาย ธนทัต เชิดชู
7. นางสาว ธัญญลักษณ์ ซ้ายพิพันธ์
8. นาย ธันยธรณ์ เกตุนิธี
9. นาย ธีรเมธ ดับปาล
10. นาย นัฐพงษ์ ม่วงกลาง
11. นาย ปวเรศ ธีรชัยณรงค์
12. นาย พงศธร เอกบุตร
13. นาย พิทักษ์ บังลับแลง
14. นาย พีรณัฐ แซ่ฝ้า
15. นาย พีรภัทร์ กระสิน
16. นาย เพชรนรสีห์ เนตวงษ์
17. นาย วรัทยา ทาบรรหาญ
18. นาย วัชรพล เมืองมี
19. นาย ศุภวิชญ์ อักษรวงค์
20. นางสาว สินีรัตน์ ชูจิตร
21. นาย สุธินันท์ พันธ์เพชร
22. นาย สุรธวัช วิไลสุข
23. นาย อภิรักษ์ หอขุนทด
24. นาย อัครชัย เสืออินโท
25. นางสาว ศิโรรัตน์ บูรพา

สาขา ภาษาต่างประเทศ ได้แก่

1. นางสาว จุฑาทิพย์ พงษ์ธนู *สละสิทธิ์
2. นางสาว ชยานิตย์ ศิลปกร
3. นางสาว ญาณินท์ วงศ์วรชาติ
4. นางสาว ญาโนทัย ยอดศรี
5. นาย ณทชัย วงศ์อติรัตน์
6. นางสาว ทิราวรรณ ทองศรี
7. นางสาว ธีร์จุฑา รัตนชาติ
8. นาย นที เอกลักษณ์บุรุษ
9. นางสาว นพนัทธ รุยันต์
10. นางสาว บุลภรณ์ ปู่ตาแสง *สละสิทธิ์
11. นางสาว พลอยชมพู บูรณ์กาญ
12. นางสาว พิมพ์พา ชาญชนวุฒิ
12. นาย ภานุพงษ์ สิมพา
14. นางสาว ริญลดา เพชรนุ้ย
15. นางสาว สุชาดา ม่วงชร
16. นางสาว อังคณา รัตนพันธ์ *สละสิทธิ์
17. นางสาว อันจิดา ยิ้วเหี้ยง
18. นาย ทัศน์ภูมิ ทรัพย์มาสุข

สาขา การท่องเที่ยว ได้แก่

1. นาย กานต์ดนัย อุทิพย์
2. นางสาว เกศราภรณ์ โปศรี
3. นาย เกียรติพงศ์ เรืองศรี
4. นางสาว ชลธิษา พึ่งประชา
5. นางสาว ณัฐณิชา ชูสิทธิ์
6. นางสาว ณัฐนรี นาคแก้ว
7. นาย ทินภัทร รักษายศ
8. นางสาว ธนกมล สุพรรณพงศ์
9. นาย พงษ์พัฒน์ ปิตะนิระผิน
10. นาย พชรพล บัวทอง
11. นางสาว มนัสนันท์ เลื่อนพริ้ม
12. นางสาว วณัฐดา ชูแก้ว
13. นาย ศรุต ศิริธารกุล
14. นางสาว สกาว กิจวรรณธีร *สละสิทธิ์
15. นางสาว สุทธิศิริ หนูเนตร
16. นางสาว อาทิตยา ชาติเชื้อสกุลลี้ 17. นาย ธันวา สินธุพาชี


สาขา อาหารและโภชนาการ ได้แก่

1. นางสาว กนกวรรณ นวลมุสิก
2. นาย กรกฎ มาสเสมอ *สละสิทธิ์
3. นางสาว กรวลัย ชัยชลนัยน์
4. นางสาว จิตตราพร หลาบยองศรี
5. นางสาว ฉิลา แรงลมบน
6. นางสาว ชญานี ทุนรักษา
7. นาย ณัฐดนัย วงศ์จันทา *สละสิทธิ์
8. นาย ณัฐพงศ์ คงแก้ว
9. นาย ณัฐวุฒิ หวานชื่น
10. นางสาว ทิพานัน พิพาก
11. นาย ธนกฤต สงคง
12. นาย ธนวัฒน์ รอดแก้ว
13. นางสาว ธัญญเรศ ศรีแสง
14. นาย ธีรพงศ์ มัฎฐารักษ์
15. นาย ธีรภัทร รอสส์
16. นาย นฤทธิ์ ช่วยสงค์
17. นางสาว นลินลักษณ์ รักษายศ
18. นางสาว นันท์นภัส วิริยะพานิชย์
19. นาย ปฏิพัทร ยางสวย
20. นางสาว ปฐมาวดี คงช่วย
21. นาย ปริญญา ขวัญเดือน
22. นางสาว ปวรวรรณ ศักดา
23. นางสาว ปิยนุช วงศ์สวัสดิ์
24. นาย ปุณยวีร์ ทัศพงษ์
25. นางสาว พรศิริ ผลไชยวัฒน์
26. นาย พายุ ฉ่ำอารีย์
27. นางสาว ภัทรานิษฐ์ สุขนิยม
28. นาย ภูมิพิทักษ์ เกิดสุวรรณ์
29. นางสาว มูคือ หล้าหลวง
30. นางสาว ยุพเรศ ศรีธาตุ
31. นางสาว เยาวเรศ ขุนทอง
32. นาย วิริทธิ์พล รัตนาคร
33. นางสาว วิไลพร มรดกทอง
34. นางสาว ศิรินทิพย์ มากรอด
35. นาย ศุภกร ยั่งยืน
36. นางสาว สุดารัตน์ สิทธิโอน
37. นางสาว สุพรรษา สามสุวรรณ
38. นางสาว สุวิพร ชาตรียินดี
39. นางสาว อมรกานต์ แถลงถ้อย
40. นางสาว อรณี ทะเลรักษา
41. นางสาว อาภัสสรา อารมณ์ชื่น

สาขา การโรงแรม ได้แก่

1. นางสาว กนกพรรณ วงศ์วิเศษกิจ
2. นางสาว เกศสุดา แดงเอียด
3. นางสาว คนึงนิจ คงได้
4. นางสาว จันทิมา ทองสัมฤทธิ์
5. นางสาว จิรภัทร ชีวีอิสระ
6. นางสาว จีรนันท์ ทับทิมใส
7. นางสาว จีรนันท์ เรืองเดช
8. นางสาว ฉายรวี บุญเนื่อง
9. นางสาว ฑิมพิกา เผือกสม
10. นาย ณัชพล ภักดี
11. นาย ณัฐกุล บุญคงแก้ว
12. นางสาว ณัฐชนันท์ ทองคำ
13. นางสาว ณิชา หนูท่าทอง
14. นางสาว ณิชาภัทร กาลทา
15. นางสาว ดาราวดี ภารกิจเสมอ
16. นางสาว ทองธารา ฉลาดแพทย์
17. นางสาว ทิพานัน พราหมหีด
18. นางสาว ปรกายวรรณ หนูนวล
19. นางสาว ประภัสสร โชติมณี
20. นางสาว ปิ่นนรา บริพันธ์
21. นางสาว ปิยะวรรณ บุตรจันทร์
22. นางสาว ภัทราวดี ทวิชสังข์
23. นางสาว รุ้งลาวัลย์ ทิพย์วงค์
24. นางสาว ลดาชาติ มินนา
25. นางสาว วินิดา เสนน้ำเที่ยง
26. นางสาว ศกุนตลา คุ้มบุญ
27. นาย ศรราม รักดี
28. นาย สัณหวิช สมพงศ์
29. นางสาว สุพรรษา ทองสำราญ
30. นางสาว สุุภาสิตา สุทธิคีรี
31. นางสาว เสาวลักษณ์ หวานชื่น
32. นาย อภิสิทธิ์ สุขสม
33. นางสาว อรดา บุดจำปา
34. นางสาว อรพธู สงมาก
35. นางสาว อลิษา ตัณฑพงศ์
36. นางสาว อัญชลี บัวรอด
37. นางสาว อาทิตญา นาควิเศษ
38. นางสาว อินทิรา เทพประดิษฐ์
39. นาย อินธิพัทธ์ วงษ์คล้อย


- จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีระดับผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป
- มีบัตรประจำตัวประชาชนชาวไทย


- ผ่านการสัมภาษณ์
- ผ่านการทดสอบปฏิบัติธรรม
- มีคุณสมบัติครบตามประกาศของวิทยาลัย