วอศ.ภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.

กำหนดการ ภาคเรียนที่ 1/2563

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ปวช.2-3 (กลุ่มทั่วไป) ลงทะเบียนเข้าหอพัก
- วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ปวช.1 ปวส.1 เปิดภาคเรียน 1/2563
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ปวช.2-3 เปิดภาคเรียน
- วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 สอบปลายภาค
- วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2563 วันหยุดพิเศษ
- วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนกลับเข้าหอพัก
- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียน 2/2563
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ชุดลูกเสือวิสามัญ

ให้ผู้เข้าเรียน ปวช.1 เตรียมชุดลูกเสือวิสามัญให้ถูกต้อง

ดูตัวอย่างชุดลูกเสือได้ที่นี่


- จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีระดับผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป
- มีบัตรประจำตัวประชาชนชาวไทย

- ผ่านการสัมภาษณ์
- ผ่านการทดสอบปฏิบัติธรรม
- มีคุณสมบัติครบตามประกาศของวิทยาลัย
ดาวน์โหลดเอกสารวิทยาลัย

หลักการดำเนินชีวิตใน BBVC

หนังสือยอมรับข้อบังคับวิทยาลัย

- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ม.3 หรือเทียบเท่า ที่สำเร็จการศึกษา (เกรด 2 ขึ้นไป)
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

- หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสและไข้หวัดใหญ่
- หนังสือรับรองการกักตัว จากผู้ปกครอง
- หนังสือรับรองการกักตัว จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

- ชุดลำลองขายาว 4 ชุด, รองเท้าแตะ
- หน้ากากผ้า 3 ผืน
- ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นและ จาน ช้อน ส้อม

- ของกิน, เครื่องประดับ, ของมีค่าทุกชนิด, บุหรี่และยาเสพติด

- ชุดลูกเสือ รองเท้า ถุงเท้า ผ้าผูกคน วอกเกิ้ล อินธนู และหมวกลูกเสือ
- เสื้อผ้าของนักเรียนเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
เลขที่ 111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 088-757-2770, 081-442-2791, 080-276-1850
E-mail : admin@bbvc.ac.th