วอศ.ภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.

  • รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2564
  • สัมภาษณ์ตามนัดไว้ 22-26 มีนาคม 2564
  • ทดสอบปฏิบัติธรรม 27 มีนาคม -7 เมษายน 2564
  • ประกาศผลการคัดเลือก 8 เมษายน 2564
  • รายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง 15 พฤษภาคม 2564

สมัครเรียน ปวช.คลิกที่นี่

นัดวันสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

หมายเหตุ :
1. สมัครเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ต้องนัดวันสัมภาษณ์ด้วย
2. สามารถสมัครเรียนโดยตรงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ COVID-19


- กำลังศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีระดับผลการเรียน 5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้ไฝ่รู้ มุ่งมั่นการศึกษาต่อชัดเจน
- สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ครอบครัวสนับสนุนและยอมรับกติกาของวิทยาลัย

- ผ่านการสัมภาษณ์
- ผ่านการทดสอบปฏิบัติธรรม
- มีคุณสมบัติครบตามประกาศของวิทยาลัย

หลักการดำเนินชีวิตใน BBVC

หนังสือยอมรับข้อบังคับวิทยาลัย

- ระเบียนแสดงผลการเรียน ม.3 หรือเทียบเท่า 5 ภาคเรียน (เกรด 2 ขึ้นไป)
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

- ชุดลำลองขายาว 4 ชุด, รองเท้าแตะ
- หน้ากากผ้า 3 ผืน
- ของใช้ส่วนตัว จาน ช้อน ส้อม

- ของกิน, ของมีค่า, บุหรี่และยาเสพติด

- หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสและไข้หวัดใหญ่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
เลขที่ 111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 088-757-2770, 081-442-2791,
080-276-1850


ชุดลูกเสือวิสามัญ

ดูตัวอย่างชุดลูกเสือ