ภาวนาโพธิคุณ ปวช.เข้าเรียน

ปวช.เข้าหอพัก

แนวปฏิบัติกรณีการกักตัวที่บ้าน

หนังสือรับรองการกักตัว
(ผู้ปกครอง)

หนังสือรับรองการกักตัว
(จนท.สาธารณสุข)