คนดี..มืออาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณแห่งเดียวบนเกาะสมุย ที่เปิดรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสการศึกษาที่มาจากทุกภาคของประเทศไทย มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้มีความรู้และคุณธรรม จากครูมืออาชีพทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ มีที่พักและอาหารตลอดการศึกษา มีการปฏิบัติธรรมควบคู่ในทุก ๆ วัน โดยมุ่งหวังให้เด็กที่จบไปนั้นสามารถพึ่งพาตนเอง ดูแลครอบครัวตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยมีทุนการศึกษาให้จนจบหลักสูตร ปวส.

การศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ นอกจากจะนำธรรมะตามหลักของศาสนาเข้ามาสู่การเรียนการสอนแล้ว ก็ยังนำหลักธรรมะมาฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ฝึกให้นักเรียนทุกคนได้มีการสำรวจ ทั้งกาย วาจา และใจ ให้พร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติในอนาคต

ภาพรวมหลักสูตร

แนวทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่วิทยาลัยนั้น เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง รู้จริง กับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นมืออาชีพ และฝึกงานกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวระดับ 5 ดาว เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะกับงาน เรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีทักษะทางสังคม เพื่อสร้างคนสู่การเป็นมืออาชีพ เอาไปใช้ในชีวิตจริงในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

การบัญชี

ครอบคลุมทั้งเนื้อหาความรู้พื้นฐาน วิชาชีพ และคุณธรรม สาขานี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่างบการเงินมีวิธีทำอย่างไร จะทำบัญชีและเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง สามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานราชการ เอกชน

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพในทุกด้าน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยการปฏิบัติงานจริงมากว่าการเรียนในตำรา ปลูกฝังพลังความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นนักประดิษฐ์ ที่เพียบพร้อมด้วยความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง

ภาษาต่างประเทศ

มุ่งเน้นภาษาอังกฤษ และจีน เติมเต็มการสื่อสารทีมีประสิทธิภาพ จัดหลักสูตรที่เข้มข้นเป็นการเฉพาะ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการให้มากที่สุด

อาหารและโภชนาการ

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญการทำอาหาร ฝึกหัดงานในโรงแรมระดับ 5 ดาวอันมีชื่อเสียงของสมุย สร้าง

การโรงแรม

ศึกษาทักษะในการปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานสากล โดยคณะอาจารย์ที่มากประสบการณ์ ทั้งด้านการสอนและการทำงาน และฝึกปฏิบัติในสถาบันและโรงแรมพันธมิตรชั้นนำ

การท่องเที่ยว

สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเป็นผู้นำในการจัดการด้านการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับหลักสูตร  อ่านต่อ…

BBVC Hostel
กิจกรรม 8 มรรค

แบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม ตามหลักธรรม มรรคมีองค์ 8 ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทั้ง 8 มรรค จะบริหารจัดการกิจกรรมทุกอย่างในวิทยาลัย

น้อมนำศาสตร์พระราชา

ได้น้อมนำเอาหลักของศาสตร์พระราชามาสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเอง สอนให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและน้อมนำไปพัฒนาตัวเองและประเทศชาติสู่ความยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมนักศึกษา

ทำวัตรเช้าค่ำ

ทำวัตร สวดมนต์ ฝึกสมาธิ เช้า-ค่ำ ทุกวัน โดยมีพระอาจารย์ 5 รูป เป็นผู้นำทาง

ทำนา

วิถีอาชีพแต่โบราณ สร้างอาหาร ดำรงชีวิตด้วยความเพียงพอ

ปลูกผักปลอดภัย

ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน

ไฮโดรโปรนิก

พืชผักไม่ใช้ดิน มีคุณภาพ ไร้สารตกค้าง สร้างรายได้

ฟาร์มไก่

โรงเลี้ยงไก่ 50,000 ตัว นำไข่ไก่ส่งครัว ส่งขายในเกาะสมุย

ฟาร์มเห็ด

ผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานดำ เห็ดนางรมเทา 10 โรงเรือน

บ่อปลาดุก

เลี้ยงปลาดุก 6 บ่อ เพื่อส่งขาย แปรรูป และเป็นที่ศึกษาดูงาน

เลี้ยงไส้เดือน

ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบชุมชน

Scroll to Top