อวโลกิเตศวร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณี

งานศิลปกรรมแบบปาละ ศิลปะสมัยศรีวิชัย (ราวพุทธศตวรรษที่ 14)

ปัจจุบันนี้ประดิษฐานอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพฯ องค์พระโพธิสัตว์ฯ สำริด สูงประมาณ 63 เซ็นติเมตร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นผู้ทรงพบที่วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อคราวเสด็จภาคใต้ พ.ศ.2448 และได้ทรงอัญเชิญมากรุงเทพฯ

ในคติพุทธศาสนามหายาน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณา แก่มวลมนุษย์ ต้องการช่วยให้มวลมนุษย์พ้นจากสังสารวัฏก่อน แล้วจึงจะเสด็จสู่นิพพาน

"ตราบใดก็ตาม ที่มวลสัตว์โลกยังมิได้พ้นทุกข์ และบรรลุสัมมาโพธิญาณ ตราบนั้น ปณิธานแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ก็ยังมิได้ถึงซึ่งความสมบูรณ์"
อวโลกิเตศวร
พระโพธิสัตว์

อวโลกิเตศวร Read More »