หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปฏิรูปการศึกษา สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ

วิทยาลัยของทุกคน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งเดียวบนเกาะสมุย ที่เปิดรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสการศึกษา ให้มีความรู้และคุณธรรม จากครูมืออาชีพจากต่างประเทศ มีที่พักและอาหารตลอดการศึกษา มีการปฎิบัติธรรมควบคู่ในทุก ๆ วัน โดยมุ่งหวังให้เด็กที่จบไปนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดูแลครอบครัวตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ด้วยค่าเล่าเรียน เพียง 0 บาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เปิดการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ปวช.และปวส. มี 6 สาขาวิชา เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี มีงานทำ รับนักเรียนทั่วประเทศ

การบัญชี

หลักสูตรของบัญชีจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐาน และความรู้ทางวิชาชีพบัญชี และความรู้ด้านคุณธรรม นักบัญชีจะต้องมีพื้นฐานทักษะทางบัญชี สาขานี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่างบการเงินมีวิธีทำอย่างพร จะทำบัญชีและเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง อาชีพนักบัญชีสามารถทำงานได้มากมาย ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน อาทิเช่น ผู้ทำบัญชีบริษัทห้างร้าน ผู้ตรวจสอบบัญชี พนักงานธนาคาร

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

"ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน" เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการเรียนในตำรา ปลูกฝังพลังความคิดสร้างสรรด้วยธรรมะและวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สร้างเป็นรากฐานอันมั่นคงในแนวทางอันเที่ยงธรรมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็นนักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม ที่เพียบพร้อมด้วยความมั่นใจในคุณภาพและศักยภาพของตัวเอง เมื่อจบจากที่นี่ไป สามารถสร้างอาชีพด้วยตัวเอง สร้างนวัตกรรมอันชาญฉลาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชน พร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปไม่รู้จบ

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

มุ่งเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นหลัก ซึ่งการเรียนการสอนทั้งสองภาษานั้น มีจุดประสงค์เพื่อเติมเต็มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยได้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะขึ้น เพื่อตอบสนองต่อนักศึกษาอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้จัดเตรียมการพัฒนาแบบองค์รวมให้กับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านความคิด ร่างกาย และจิตวิญญาณ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างลักษณะเฉพาะตัวให้กันนักศึกษา โดยการสร้างทักษะการสื่อสารและทักษะการเข้าสังคม เพราะเราต้องการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมให้มากที่สุด คือเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีมุมมองระดับโลก

การโรงแรม

เพื่อพัฒนาให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในสายคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานสากล ในงานการบริการส่วนหน้า ระบบการสำรองห้องพัก การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การให้การต้อนรับและบริการ การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ความสะอาดและสุขอนามัยในห้องอาหาร พื้นฐานการประกอบอาหาร งานแม่บ้านโรงแรม ความรู้เกี่่ยวกับห้องพัก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย งานห้องผ้าและการซักรีด งานต้นห้อง การอ่านฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานและชีวิตประจำวัน โดยคณะอาจารย์ที่มากรประสบการณ์ ทั้งด้านการสอนและการทำงาน และฝึกภาคปฏิบัติในสถาบันและโรงแรมพันธมิตรชั้นนำ

อาหารและโภชนาการ

ไม่มีวิธีใดที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารของเรา ด้วยหลักสูตรวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่มีความเป็นมายาวนานและมากกว่า 21 หลักสูตร ครอบคลุมศาสตร์และศิลป์แบบดั้งเดิม ทั้งความเป็นสากลและสมัยใหม่ ผสมผสานการปรุงอาหารร่วมสมัยและลงมือทำจริง โดยการให้ฝึกหัดงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว อันมีชื่อเสียงของสมุย สร้างคนที่สำเร็จการศึกษาและยืนอยู่แถวหน้าซึ่งเป็นที่ต้องการ ในเวทีการแข่งขันอุตสาหกรรมการบริการ ที่ผันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

การท่องเที่ยว

นักศึกษาเป็นมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญพร้อมคุณธรรม ด้วยการสร้างฐานความรู้ที่แข็งแรง ฝึกให้ชำนาญเพื่องานอาชีพที่ก้าวหน้า ขยายทางเลือกจากพนักงานบริการสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเป็นผู้นำในการจัดการด้านการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ยังยืน

Scroll to Top