พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อนฺทปญฺโญ)

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อนฺทปญฺโญ) “พุทธทาสภิกขุ” เป็นพระอริยสงฆ์ที่ยูเนสโกได้ถวายการยกย่อม เมื่อ พ.ศ.2549 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้ใช้พูทธธรรมเพื่อนำสังคม มีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เป็นชาวอำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี บุตรของนายเชี้ยง นางเคลื่อน พานิช บิดาของท่านมีเชื้อสายจีน มีน้องสองคนของท่านคือ นายธรรมทาส พานิช และนางกิมช้อย เหมะกุล

ท่านพุทธทาส เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม 2449 และบวชเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2469 โดยตั้งปณิธานว่าจะเป็นพุทธทาส ผู้รับใช้พระพุทธองค์ ด้วยการเผยแพร่พุทธธรรมและจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุด ท่านเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามที่วัดตระพังจิก ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ก่อนย้านมาที่ วัดธารน้ำไหล สวนโมกพลาราม ในปัจจุบัน 

ท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติตามปณิธานอย่างแน่วแน่ จวบจนสิ้นอายุขัย ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา 

ความคิดที่ท่านได้แสดงไว้ มิเพียงแต่ชี้ทางให้กับประเทศไทยเท่านั้น หากยังรวมถึง สังคมของโลกทั้งปวง ที่กำลังพยายามสรรสร้างระเบียบทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจอันเที่ยงธรรมและเป็นธรรมอีกด้วย

buddhadasa-w
Scroll to Top