boonlert

เรียนฟรี

ประกาศวิทยาลัย "เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย"

รัฐบาลให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

อุดหนุนการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเลื่อมล้ำ จึงจัดการศึกษาแบบให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูดมัดใด ๆ และไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

อุดหนุนการศึกษา

เรียนฟรี Read More »

พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อนฺทปญฺโญ)

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อนฺทปญฺโญ) “พุทธทาสภิกขุ” เป็นพระอริยสงฆ์ที่ยูเนสโกได้ถวายการยกย่อม เมื่อ พ.ศ.2549 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้ใช้พูทธธรรมเพื่อนำสังคม มีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เป็นชาวอำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี บุตรของนายเชี้ยง นางเคลื่อน พานิช บิดาของท่านมีเชื้อสายจีน มีน้องสองคนของท่านคือ นายธรรมทาส พานิช และนางกิมช้อย เหมะกุล

ท่านพุทธทาส เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม 2449 และบวชเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2469 โดยตั้งปณิธานว่าจะเป็นพุทธทาส ผู้รับใช้พระพุทธองค์ ด้วยการเผยแพร่พุทธธรรมและจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุด ท่านเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามที่วัดตระพังจิก ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ก่อนย้านมาที่ วัดธารน้ำไหล สวนโมกพลาราม ในปัจจุบัน 

ท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติตามปณิธานอย่างแน่วแน่ จวบจนสิ้นอายุขัย ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา 

ความคิดที่ท่านได้แสดงไว้ มิเพียงแต่ชี้ทางให้กับประเทศไทยเท่านั้น หากยังรวมถึง สังคมของโลกทั้งปวง ที่กำลังพยายามสรรสร้างระเบียบทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจอันเที่ยงธรรมและเป็นธรรมอีกด้วย

buddhadasa-w

พุทธทาสภิกขุ Read More »

อวโลกิเตศวร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณี

งานศิลปกรรมแบบปาละ ศิลปะสมัยศรีวิชัย (ราวพุทธศตวรรษที่ 14)

ปัจจุบันนี้ประดิษฐานอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพฯ องค์พระโพธิสัตว์ฯ สำริด สูงประมาณ 63 เซ็นติเมตร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นผู้ทรงพบที่วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อคราวเสด็จภาคใต้ พ.ศ.2448 และได้ทรงอัญเชิญมากรุงเทพฯ

ในคติพุทธศาสนามหายาน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณา แก่มวลมนุษย์ ต้องการช่วยให้มวลมนุษย์พ้นจากสังสารวัฏก่อน แล้วจึงจะเสด็จสู่นิพพาน

"ตราบใดก็ตาม ที่มวลสัตว์โลกยังมิได้พ้นทุกข์ และบรรลุสัมมาโพธิญาณ ตราบนั้น ปณิธานแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ก็ยังมิได้ถึงซึ่งความสมบูรณ์"
อวโลกิเตศวร
พระโพธิสัตว์

อวโลกิเตศวร Read More »

รับสมัคร ปวช. 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2567 แบบอยู่ประจำ จำนวน 6 สาขาวิชา
บัญชี ธุรกิจดิจิทัล ภาษา อาหาร โรงแรมและท่องเที่ยว สาขาละ 30 คน

สมัครได้ที่ https://admission.vec.go.th
กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างก่อนสมัคร
วันที่ 7 เมษายน 2567 ให้นักเรียนทุกคนที่สมัครไว้แล้ว เดินทางมาสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยทุกคนพร้อมผู้ปกครอง และนำผลการเรียนเข้าสัมภาษณ์ด้วย
เว็บรับสมัครสำรอง  https://forms.gle/J1vwy6KHCrULvEHj9
กรุณาสมัครด้วยเว็บ admission ก่อนใช้เว็บสำรอง

กำหนดการเข้าเรียน ปวช.1 ปี 2567

รับสมัคร 1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567
สัมภาษณ์ที่วิทยาลัย อ.เกาะสมุย
(นำผลการเรียนเข้าสัมภาษณ์ด้วย)
7 เม.ย. 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ประกาศผลคัดเลือกในเว็บ https://bbvc.ac.th 8 เม.ย. 2567 เวลา 8.30 น.
SUANMOK CAMT. เข้าค่าย 7 วัน ที่สวนโมกข์ อ.ไชยา 28 เม.ย.- 5 พ.ค. 2567 รายงานตัว 10.00 น. 
เดินทางไปเกาะสมุย โดยรถวิทยาลัย 5 พ.ค. 2567 เวลา 9.00 น.
BBVC CAMT. เข้าค่าย 5 วัน ที่วิทยาลัย 5 – 10 พ.ค. 2567
มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 11 พ.ค. 2567 เวลา 8.30 น.
เปิดภาคเรียน 13 พ.ค. 2567
   
**  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จำนวนรับเข้าเรียนแต่ละสาขา

 • การบัญชี จำนวน 20 คน
 • คอมพิวเตอร์(ธุรกิจดิจิทัล) จำนวน 30 คน
 • ภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 คน
 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 30 คน
 • การโรงแรม จำนวน 30 คน
 • การท่องเที่ยว จำนวน 20 คน

        รายละเอียดแต่ละสาขา คลิก..

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • เกรด 2.00 ขึ้นไป (เฉพาะสาขาบัญชีกับคอมพิวเตอร์)
 • อายุไม่เกิน 19 ปี
 • เป็นผู้ไฝ่รู้ มุ่งมั่นการศึกษา
 • สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ของใช้เข้าค่ายสวนโมกข์

 • ชุดปฏิบัติธรรม (เสื้อยืดสีขาวล้วน กางเกงดำหรือกรมท่า) 3 ชุด
 • ชุดลำลอง ขายาวถึงข้อเท้า  3 ชุด
 • รองเท้าแตะ แบบสวม สีดำล้วน 1 คู่ (มีโลโกขนาดเล็กได้)
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ (ไม่ระบุสี ใส่ออกกำลัง)
 • กระบอกน้ำส่วนตัว
 • สบู่ ผงซักฟอก
 • ยากันยุง
 • เงินติดตัว 200 บาท (ถ้ามี)
 • นำมือถือมาได้ เก็บไว้ที่ครู ใช้เมื่อฉุกเฉิน (ถ้ามี)

สวัสดิการนักเรียน

 • ไม่มีค่าเทอม
 • ฟรี..หอพัก มีครูประจำหอพักทุกชั้น
 • ฟรี..อาหาร 3 มื้อ
 • ฟรี..ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ห้อง
 • ฟรี..อินเทอร์เน็ตไวไฟ
 • ฟรี..Microsoft 365 และ Google workspace
 • มีเครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เครื่องนอน เครื่องซักผ้า ให้ยืมใช้
 • ห้องสมุดทันสมัย ร้านค้าสหกรณ์
 • สนามกีฬามาตรฐานสากล
 • ใช้มือถือได้
 • จัดรถรับส่งทำงานโรงแรม รับค่าแรงสะสมในบัญชี มีเงินเก็บสองแสนบาท
 • ทุนศึกษาต่อต่างประเทศไม่จำกัด
 • โควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ

รับเอกสารมอบตัว 11 พ.ค 67

 • รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาใบ ปพ.1 ( 6 เทอม ) จบแล้ว จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • เซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
 • ผู้ปกครองตัวจริงต้องเซ็นมอบตัว

        ( สำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ยกเว้น ปพ.1 ใช้ 2 ฉบับ)

ของใช้เข้าอยู่วิทยาลัย 11 พ.ค. 67

 • ชุดลำลองขายาวถึงข้อเท้า สีสุภาพ  4 ชุด
 • เสื้อสีเหลืองล้วน คอปก 1 ตัว
  (มีข้อความหรือเครื่องหมายขนาดเล็กได้)
 • รองเท้าแตะ แบบสวม สีดำล้วน 1 คู่ (มีโลโกขนาดเล็กได้)
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ (ไม่ระบุสี ใส่ออกกำลังกาย)
 • กล่องข้าว ช้อน ส้อม กระบอกน้ำ
 • ผงซักฟอก กะละมังซักผ้าขนาดเล็ก
 • ของใช้ส่วนตัวเฉพาะที่จำเป็น
 • เงินค่าประกันความเสียหาย 500 บาท (ได้คืน)
 • ชุดลูกเสือ เนตรนารี (ดูภาพ)

กิจวัตรประจำวัน

5:00 น. สวดมนต์ตอนเช้า (ศาสนาอื่นนั่งสงบนิ่ง)
7:00 น. รับประทานอาหาร
7:45 น. เข้าแถว
8:10 น. เข้าห้องเรียน
12:00 น. รับประทานอาหาร
13:00 น. เข้าห้องเรียน
16:00 น. กิจกรรมวิชาชีพ
17:00 น. นันทนาการ
18.00 น. รับประทานอาหาร
19:00 น. สวดมนต์ตอนเย็น
21:00 น. เข้านอน

วิถีของวิทยาลัย

 • อยู่แบบเรียบง่าย มีของใช้เท่าที่จำเป็น
 • อยู่เหมือนบ้านตนเอง ครู นักเรียน ร่วมมือกันดูแลรักษาวิทยาลัยในทุกเรื่อง
 • อยู่ประจำในหอพัก แยกชายหญิง ห้องนอนรวม 
 • สวดมนต์ เช้าเย็น ทุกวัน (ศาสนาอื่นนั่งสงบนิ่ง)
 • วิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และสิ่งมอมเมาทุกชนิด
 • วิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตร BCG
ช่องทางการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและวัดผล
 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.vec.go.th
  • เบอร์โทรศัพท์ของตนเองและผู้ปกครอง ต้องติดต่อได้


วิธีสมัครผ่านเว็บไซต์

 • เริ่มต้น
 • เลือกสมัคร ปวช.(ปกติ) 
 • สมัคร ปวช

 • หากขึ้นข้อความตามภาพ ให้คลิก ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรือ ต้องการสมัครเรียนต่อ
 • เลือกประเภทสถานศึกษา “เอกชน
 • เลือกจังหวัด “สุราษฎร์ธานี
 • เลือกสถานศึกษา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
 • major_select_bbvc

 • หากไม่มีชื่อวิทยาลัย ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อน แล้วกลับมาเลือก “สุราษฎร์ธานี” อีกครั้ง
 • เลือกสาขาที่ต้องการ
  1. เลือกได้มากกว่า 1 สาขา
  2. ไม่ต้องแนบรูป ให้นำมาส่งพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันมอบตัว
 • ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่ 
 • ให้นักเรียนทุกคนที่สมัครไว้แล้ว เดินทางมาสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยทุกคนพร้อมผู้ปกครอง และนำผลการเรียนเข้าสัมภาษณ์ด้วย

    สอบถามเพิ่มเติม  อ.บุญเลิศ 080 276 1850, 083 085 9404

รับสมัคร ปวช. 2567 Read More »

พระราชวัชรโพธิคุณ

สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา

พระราชวัชรโพธิคุณ วิ.
เดิม.. พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)

bbvc.ac.th
bbvc
bbvc.ac.th

พระราชวัชรโพธิคุณ สมณนามเดิม พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2564) เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2475 ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยพื้นความรู้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และความรู้ทางธรรมระดับนักธรรมตรี ท่านได้มานะพยายามศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเอง จนแตกฉานในพุทธธรรมและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการวิสัชนา อธิบายคำสอนของท่านพุทธทาสและเผยแพร่พุทธธรรมได้เป็นอย่างดี ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกข์นานาชาติที่อำเภอไชยา และทีปภาวันธรรมสถาน ที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อเป็นธรรมสถานถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์และฝึกฝนสมาธิภาวนาแก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นผู้ริเริ่มความคิดที่จะสร้างวิทยาลัยนี้ ซึ่งมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ รับดำเนินการจนสำเร็จลุล่วง ท่านมอบคำขวัญซึ่งแสดงจุดยืนที่ชัดเจน และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยแห่งนี้ ที่มุ่งเน้นการสร้างมืออาชีพที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา”

พระราชวัชรโพธิคุณ Read More »

คุยกับลุงสุเทพ

คุยกับลุงสุเทพ

คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้ก่อตั้ง

ผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา

คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ขอเชิญทุกท่าน #มาร่วมกันสร้างโอกาส ให้กับเยาวชนของเรา ร่วมทำบุญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๕ วันอาทิตย์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สมุยไม่ได้มีแค่ทะเล

วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวสมุยกัน แต่เป็นการเที่ยวสมุยในอีกมุมหนึ่ง สมุยที่มีอนาคตการศึกษาของประเทศชาติรอพวกคุณอยู่ที่นี่ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”

เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2565 จำนวน 6 สาขาวิชา https://bbvc.ac.th/recruit/

คุยกับลุงสุเทพ Read More »

เจ้าประคุณสมเด็จธงธัย ปลุกเสกผ้ายันต์ อริยสัจ ๔

เจ้าประคุณสมเด็จธงธัย ปลุกเสกผ้ายันต์ อริยสัจ ๔ วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย (วัดไตรมิตร) เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เจ้าประคุณสมเด็จธงธัย ปลุกเสกผ้ายันต์ อริยสัจ ๔ Read More »

Scroll to Top