boonlert

recruit 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ปวช. รอบแรก ประจำปี 2566

เรียนฟรี

ประกาศวิทยาลัย "เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย"

รัฐบาลให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

อุดหนุนการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเลื่อมล้ำ จึงจัดการศึกษาแบบให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูดมัดใด ๆ และไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

อุดหนุนการศึกษา

พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อนฺทปญฺโญ)

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อนฺทปญฺโญ) “พุทธทาสภิกขุ” เป็นพระอริยสงฆ์ที่ยูเนสโกได้ถวายการยกย่อม เมื่อ พ.ศ.2549 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้ใช้พูทธธรรมเพื่อนำสังคม มีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เป็นชาวอำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี บุตรของนายเชี้ยง นางเคลื่อน พานิช บิดาของท่านมีเชื้อสายจีน มีน้องสองคนของท่านคือ นายธรรมทาส พานิช และนางกิมช้อย เหมะกุล

ท่านพุทธทาส เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม 2449 และบวชเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2469 โดยตั้งปณิธานว่าจะเป็นพุทธทาส ผู้รับใช้พระพุทธองค์ ด้วยการเผยแพร่พุทธธรรมและจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุด ท่านเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามที่วัดตระพังจิก ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ก่อนย้านมาที่ วัดธารน้ำไหล สวนโมกพลาราม ในปัจจุบัน 

ท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติตามปณิธานอย่างแน่วแน่ จวบจนสิ้นอายุขัย ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา 

ความคิดที่ท่านได้แสดงไว้ มิเพียงแต่ชี้ทางให้กับประเทศไทยเท่านั้น หากยังรวมถึง สังคมของโลกทั้งปวง ที่กำลังพยายามสรรสร้างระเบียบทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจอันเที่ยงธรรมและเป็นธรรมอีกด้วย

buddhadasa-w

อวโลกิเตศวร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณี

งานศิลปกรรมแบบปาละ ศิลปะสมัยศรีวิชัย (ราวพุทธศตวรรษที่ 14)

ปัจจุบันนี้ประดิษฐานอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพฯ องค์พระโพธิสัตว์ฯ สำริด สูงประมาณ 63 เซ็นติเมตร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นผู้ทรงพบที่วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อคราวเสด็จภาคใต้ พ.ศ.2448 และได้ทรงอัญเชิญมากรุงเทพฯ

ในคติพุทธศาสนามหายาน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณา แก่มวลมนุษย์ ต้องการช่วยให้มวลมนุษย์พ้นจากสังสารวัฏก่อน แล้วจึงจะเสด็จสู่นิพพาน

"ตราบใดก็ตาม ที่มวลสัตว์โลกยังมิได้พ้นทุกข์ และบรรลุสัมมาโพธิญาณ ตราบนั้น ปณิธานแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ก็ยังมิได้ถึงซึ่งความสมบูรณ์"
อวโลกิเตศวร
พระโพธิสัตว์

รับสมัคร ปวช. 2567

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2567 แบบอยู่ประจำ จำนวน 6 สาขาวิชา ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567″

กำหนดวันรับสมัคร
รอบโควต้า จำนวน 50 คน ตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2566
รอบปกติ จำนวน 130 คน ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค 2567
สมัครได้ที่ https://admission.vec.go.th

กำหนดการเข้าเรียน ปวช.1 ปี 2567

รับสมัคร 1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67
สัมภาษณ์ รอบแรก  รอกำหนด
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก รอกำหนด
สัมภาษณ์ รอบ 2 ประกาศผลทันที รอกำหนด
มอบตัว พร้อมของใช้เข้าอยู่หอพัก รอกำหนด
ประชุมผู้ปกครอง รอกำหนด
ทดลองอยู่ในวิทยาลัย รอกำหนด
ประกาศผู้รับทุนการศึกษา รอกำหนด
เปิดเรียน 16 พ.ค.2567
**  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จำนวนรับเข้าเรียนแต่ละสาขา

 • การบัญชี จำนวน 20 คน
 • คอมพิวเตอร์(ธุรกิจดิจิทัล) จำนวน 30 คน
 • ภาษาต่างประเทศ จำนวน 40 คน
 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 40 คน
 • การโรงแรม จำนวน 30 คน
 • การท่องเที่ยว จำนวน 20 คน

        รายละเอียดแต่ละสาขา คลิก..

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • เกรด 2.00 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 19 ปี
 • เป็นผู้ไฝ่รู้ มุ่งมั่นการศึกษา
 • สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เกณฑ์คัดเลือก

 • ผ่านคุณสมบัติผู้เข้าเรียน
 • ผ่านสัมภาษณ์
 • ผ่านทดลองอยู่ 12 วัน

สวัสดิการนักเรียน

 • ฟรี..หอพัก มีครูประจำหอพักทุกชั้น
 • ฟรี..อาหาร 3 มื้อ
 • ฟรี..ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ห้อง
 • ฟรี..อินเทอร์เน็ตไวไฟทั่ววิทยาลัย 
 • ฟรี..Microsoft 365 และ Google workspace
 • มีเครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เครื่องนอน เครื่องซักผ้า ให้ยืมใช้
 • ห้องสมุดทันสมัย ร้านค้าสหกรณ์
 • สนามกีฬามาตรฐานสากล
 • ใช้มือถือในวิทยาลัยได้
 • พานักเรียนออกไปทำงาน ได้ค่าแรงทุกภาคเรียน มีเงินเก็บ 200,000 บาท
 • ทุนศึกษาต่อต่างประเทศไม่จำกัด
 • โควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เอกสารมอบตัว

 • รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาใบ ปพ.1 ( 6 เทอม ) จบแล้ว จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • เซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
 • ผู้ปกครองตัวจริงต้องเซ็นมอบตัว

        ( สำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ยกเว้น ปพ.1 ใช้ 2 ฉบับ)

ของใช้เข้าอยู่วิทยาลัย

 • ชุดลำลองขายาวถึงข้อเท้า สีสุภาพ  4 ชุด
 • เสื้อสีเหลืองล้วน คอปก 1 ตัว (มีข้อความหรือเครื่องหมายขนาดเล็กได้)
 • รองเท้าแตะ แบบสวม สีดำล้วน 1 คู่ (มีโลโกขนาดเล็กได้)
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ (ไม่ระบุสี ใส่ออกกำลังกาย)
 • กล่องข้าว ช้อน ส้อม กระบอกน้ำ
 • ผงซักฟอก กะละมังซักผ้าขนาดเล็ก
 • ของใช้ส่วนตัวเฉพาะที่จำเป็น
 • เงินค่าประกันความเสียหาย 500 บาท (ได้คืน)

กิจวัตรประจำวัน

5:00 น. สวดมนต์ตอนเช้า (ศาสนาอื่นให้นั่งสงบนิ่ง)
7:00 น. รับประทานอาหาร
7:45 น. เข้าแถว
8:10 น. เข้าห้องเรียน
12:00 น. รับประทานอาหาร
13:00 น. เข้าห้องเรียน
16:00 น. กิจกรรมวิชาชีพ
17:00 น. นันทนาการ
18.00 น. รับประทานอาหาร
19:00 น. สวดมนต์ตอนเย็น
21:00 น. เข้านอน

วิถีของวิทยาลัย

 • อยู่แบบเรียบง่าย มีของใช้เท่าที่จำเป็น
 • อยู่เหมือนบ้านตนเอง ครู นักเรียน ร่วมมือกันดูแลรักษาวิทยาลัยในทุกเรื่อง
 • อยู่ประจำในหอพัก แยกชายหญิง ห้องนอนรวม 
 • สวดมนต์ เช้าเย็น ทุกวัน (ศาสนาอื่น นั่งสงบนิ่งแทนสวดมนต์)
 • วิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และสิ่งมอมเมาทุกชนิด
 • วิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตร BCG
ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียน เลขที่ 111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คลิกดูแผนที่เดินทาง)
 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต (อ่านคำแนะนำวิธีกรอกข้อมูลด้านล่าง)


ว็บรับสมัคร  https://admission.vec.go.th

ตรวจสอบผลการรับสมัคร (เบื้องต้น) คลิกที่นี่

 • เลือกสมัคร ปวช.(ปกติ) 
 • สมัคร ปวช

 • หากขึ้นข้อความตามภาพ ให้คลิก ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรือ ต้องการสมัครเรียนต่อ
 • เลือกประเภทสถานศึกษา “เอกชน
 • เลือกจังหวัด “สุราษฎร์ธานี
 • เลือกสถานศึกษา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
 • major_select_bbvc

 • หากไม่มีชื่อวิทยาลัย ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อน แล้วกลับมาเลือก “สุราษฎร์ธานี” อีกครั้ง
 • เลือกสาขาที่ต้องการ
 • เลือกได้มากกว่า 1 สาขา

  * หากแนบรูปไม่ได้ ให้นำมาส่งพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันมอบตัว
  * เว็บสมัครสำรอง  https://forms.gle/J1vwy6KHCrULvEHj9

ข้อสำคัญ

 • เบอร์โทรศัพท์ของตนเองและผู้ปกครอง ต้องติดต่อได้
 • มอบตัว พร้อมผู้ปกครองตัวจริง

    สอบถามเพิ่มเติม  อ.บุญเลิศ 080 276 1850, 083 085 9404

พระราชวัชรโพธิคุณ

สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา

พระราชวัชรโพธิคุณ วิ.
เดิม.. พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)

bbvc.ac.th
bbvc
bbvc.ac.th

พระราชวัชรโพธิคุณ สมณนามเดิม พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2564) เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2475 ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยพื้นความรู้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และความรู้ทางธรรมระดับนักธรรมตรี ท่านได้มานะพยายามศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเอง จนแตกฉานในพุทธธรรมและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการวิสัชนา อธิบายคำสอนของท่านพุทธทาสและเผยแพร่พุทธธรรมได้เป็นอย่างดี ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกข์นานาชาติที่อำเภอไชยา และทีปภาวันธรรมสถาน ที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อเป็นธรรมสถานถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์และฝึกฝนสมาธิภาวนาแก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นผู้ริเริ่มความคิดที่จะสร้างวิทยาลัยนี้ ซึ่งมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ รับดำเนินการจนสำเร็จลุล่วง ท่านมอบคำขวัญซึ่งแสดงจุดยืนที่ชัดเจน และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยแห่งนี้ ที่มุ่งเน้นการสร้างมืออาชีพที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา”

คุยกับลุงสุเทพ

คุยกับลุงสุเทพ

คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้ก่อตั้ง

ผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา

คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ขอเชิญทุกท่าน #มาร่วมกันสร้างโอกาส ให้กับเยาวชนของเรา ร่วมทำบุญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๕ วันอาทิตย์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สมุยไม่ได้มีแค่ทะเล

วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวสมุยกัน แต่เป็นการเที่ยวสมุยในอีกมุมหนึ่ง สมุยที่มีอนาคตการศึกษาของประเทศชาติรอพวกคุณอยู่ที่นี่ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”

เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2565 จำนวน 6 สาขาวิชา https://bbvc.ac.th/recruit/

เจ้าประคุณสมเด็จธงธัย ปลุกเสกผ้ายันต์ อริยสัจ ๔

เจ้าประคุณสมเด็จธงธัย ปลุกเสกผ้ายันต์ อริยสัจ ๔ วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย (วัดไตรมิตร) เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
Scroll to Top