boonlert

recruit-2

ชวนนักเรียนใหม่ เข้ากลุ่มไลน์

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ นักเรียน ปี 1

 • หลังจากคลิกเข้าร่วมกลุ่มแล้ว จะต้องเปลี่ยนชื่ออวตาร์ เป็นชื่อนามสกุลจริง (เป็นชื่อเฉพาะในกลุ่มนี้เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับชื่อไลน์ส่วนตัว)
ตัวอย่างการเปลี่ยนชื่ออวตาร์ เป็นชื่อสกุลจริงตามใบสมัคร

Qr Code ชวนเข้าไลน์กลุ่ม

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “BBVC Year 1” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
ลิงค์สำหรับเข้าร่วมไลน์กลุ่ม คลิกที่นี่

พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อนฺทปญฺโญ)

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อนฺทปญฺโญ) “พุทธทาสภิกขุ” เป็นพระอริยสงฆ์ที่ยูเนสโกได้ถวายการยกย่อม เมื่อ พ.ศ.2549 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้ใช้พูทธธรรมเพื่อนำสังคม มีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เป็นชาวอำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี บุตรของนายเชี้ยง นางเคลื่อน พานิช บิดาของท่านมีเชื้อสายจีน มีน้องสองคนของท่านคือ นายธรรมทาส พานิช และนางกิมช้อย เหมะกุล

ท่านพุทธทาส เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม 2449 และบวชเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2469 โดยตั้งปณิธานว่าจะเป็นพุทธทาส ผู้รับใช้พระพุทธองค์ ด้วยการเผยแพร่พุทธธรรมและจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุด ท่านเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามที่วัดตระพังจิก ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ก่อนย้านมาที่ วัดธารน้ำไหล สวนโมกพลาราม ในปัจจุบัน 

ท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติตามปณิธานอย่างแน่วแน่ จวบจนสิ้นอายุขัย ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา 

ความคิดที่ท่านได้แสดงไว้ มิเพียงแต่ชี้ทางให้กับประเทศไทยเท่านั้น หากยังรวมถึง สังคมของโลกทั้งปวง ที่กำลังพยายามสรรสร้างระเบียบทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจอันเที่ยงธรรมและเป็นธรรมอีกด้วย

buddhadasa-w

อวโลกิเตศวร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณี

งานศิลปกรรมแบบปาละ ศิลปะสมัยศรีวิชัย (ราวพุทธศตวรรษที่ 14)

ปัจจุบันนี้ประดิษฐานอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพฯ องค์พระโพธิสัตว์ฯ สำริด สูงประมาณ 63 เซ็นติเมตร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นผู้ทรงพบที่วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อคราวเสด็จภาคใต้ พ.ศ.2448 และได้ทรงอัญเชิญมากรุงเทพฯ

ในคติพุทธศาสนามหายาน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณา แก่มวลมนุษย์ ต้องการช่วยให้มวลมนุษย์พ้นจากสังสารวัฏก่อน แล้วจึงจะเสด็จสู่นิพพาน

"ตราบใดก็ตาม ที่มวลสัตว์โลกยังมิได้พ้นทุกข์ และบรรลุสัมมาโพธิญาณ ตราบนั้น ปณิธานแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ก็ยังมิได้ถึงซึ่งความสมบูรณ์"
อวโลกิเตศวร
พระโพธิสัตว์

รับสมัคร ปวช. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2565 จำนวน 6 สาขาวิชา

เอกสาร-นำส่ง 1 พ.ค.65

 • ใบรับรองการกักตัว ที่ อสม. หรือ รพ.สต. รับรองแล้ว
 • สำเนา ใบ ปพ.1 (ผลการเรียน) ระบุ “วันจบ” การศึกษาด้านหลัง
 • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
 • รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
 • ทั้งหมด อย่างละ 1 ฉบับ

ของใช้เข้าอยู่วิทยาลัย 1 พ.ค.65

 • ชุดลำลองขายาว สีสุภาพ เรียบร้อย 4 ชุด
 • เสื้อสีเหลืองล้วน มีปกคอ 1 ตัว
 • รองเท้าแตะ สีดำล้วน 1 คู่
 • รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 • กล่องข้าว ช้อน ส้อม กระบอกน้ำ
 • กะละมังซักผ้า ยาประจำตัว(ถ้ามี)
 • ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ เฉพาะที่จำเป็น
 • อยู่แบบเรียบง่าย อย่างพอเพียง ไม่ควรมีของใช้เกินความจำเป็น

กำหนดการเข้าเรียน ปวช.1

รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บ 1 ม.ค.65 – 3 เม.ย.65
ตรวจสอบผลการสมัครขั้นต้น ก.พ. – มี.ค. 65
เข้าร่วมไลน์กลุ่ม ปี 1 ก.พ. – มี.ค. 65
สัมภาษณ์ออนไลน์ 4 เม.ย. 65
รายงานตัวที่วิทยาลัย พร้อมของใช้ส่วนตัว 1 พ.ค. 65 เวลา 9.00 น.
ทดลองอยู่จริง 12 วัน (ปฏิบัติธรรม) 2 – 14 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือก 14 พ.ค. 65 เวลา 12.00 น.
ลงทะเบียนเข้าอยู่หอพัก 14 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.
ลงทะเบียนเข้าเรียน 16 พ.ค.65
กำหนดการเข้าเรียน ปวช.1

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • เกรด 2.00 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ไฝ่รู้ มุ่งมั่นการศึกษาต่อชัดเจน
 • สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ครอบครัวสนับสนุนและยอมรับกติกาของวิทยาลัย

เกณฑ์คัดเลือก

 • ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น (อายุ-เกรด)
 • ผ่านสัมภาษณ์
 • ผ่านทดสอบปฏิบัติธรรม 12 วัน
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนรับเข้าเรียน

 • การบัญชี จำนวน 30 คน
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล จำนวน 30 คน
 • ภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 คน
 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 30 คน
 • การโรงแรม จำนวน 30 คน
 • การท่องเที่ยว จำนวน 30 คน

ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียน เลขที่ 111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คลิกดูแผนที่เดินทาง)
 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต (อ่านคำแนะนำวิธีกรอกข้อมูลด้านล่าง)

 • ว็บรับสมัคร คลิก https://admission.vec.go.th
 • เลือกสมัคร ปวช.(ปกติ)
 • เลือกประเภทสถานศึกษา “เอกชน”
 • เลือกจังหวัด “สุราษฎร์ธานี”
 • เลือกสถานศึกษา “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”
 • * หากไม่มีชื่อวิทยาลัย ให้เลือกจังหวัดอื่นก่อน แล้วกลับมาเลือก “สุราษฎร์ธานี” อีกครั้ง
 • เลือกสาขาที่ต้องการ
 • เลือกได้มากกว่า 1 สาขา
 • ไม่ต้องแนบรูป ให้นำมาส่งพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันปฏิบัติธรรม
 • เว็บสมัครสำรอง คลิก https://forms.gle/J1vwy6KHCrULvEHj9
ข้อสำคัญ
 • เบอร์โทรศัพท์ของตนเองและผู้ปกครอง ต้องติดต่อได้
 • ใส่เกรด 5 เทอม

สอบถามเพิ่มเติม 088 757 2770


คำขวัญ BBVC

สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2564) เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2475 ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยพื้นความรู้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และความรู้ทางธรรมระดับนักธรรมตรี ท่านได้มานะพยายามศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเอง จนแตกฉานในพุทธธรรมและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการวิสัชนา อธิบายคำสอนของท่านพุทธทาสและเผยแพร่พุทธธรรมได้เป็นอย่างดี ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกข์นานาชาติที่อำเภอไชยา และทีปภาวันธรรมสถาน ที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อเป็นธรรมสถานถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์และฝึกฝนสมาธิภาวนาแก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นผู้ริเริ่มความคิดที่จะสร้างวิทยาลัยนี้ ซึ่งมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ รับดำเนินการจนสำเร็จลุล่วง ท่านมอบคำขวัญซึ่งแสดงจุดยืนที่ชัดเจน และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยแห่งนี้ ที่มุ่งเน้นการสร้างมืออาชีพที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา”

คุยกับลุงสุเทพ

สมุยไม่ได้มีแค่ทะเล

วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวสมุยกัน แต่เป็นการเที่ยวสมุยในอีกมุมหนึ่ง สมุยที่มีอนาคตการศึกษาของประเทศชาติรอพวกคุณอยู่ที่นี่ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”

"เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ"

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ รับสมัคร ปวช.1 ประจำปี 2565 จำนวน 6 สาขาวิชา https://bbvc.ac.th/recruit/

เจ้าประคุณสมเด็จธงธัย ปลุกเสกผ้ายันต์ อริยสัจ ๔

เจ้าประคุณสมเด็จธงธัย ปลุกเสกผ้ายันต์ อริยสัจ ๔ วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย (วัดไตรมิตร) เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
Scroll to Top