พระราชวัชรโพธิคุณ

สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา

พระราชวัชรโพธิคุณ วิ.
เดิม.. พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)
bbvc.ac.th
bbvc
bbvc.ac.th

พระราชวัชรโพธิคุณ สมณนามเดิม พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2564) เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2475 ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยพื้นความรู้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และความรู้ทางธรรมระดับนักธรรมตรี ท่านได้มานะพยายามศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเอง จนแตกฉานในพุทธธรรมและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการวิสัชนา อธิบายคำสอนของท่านพุทธทาสและเผยแพร่พุทธธรรมได้เป็นอย่างดี ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกข์นานาชาติที่อำเภอไชยา และทีปภาวันธรรมสถาน ที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อเป็นธรรมสถานถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์และฝึกฝนสมาธิภาวนาแก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นผู้ริเริ่มความคิดที่จะสร้างวิทยาลัยนี้ ซึ่งมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ รับดำเนินการจนสำเร็จลุล่วง ท่านมอบคำขวัญซึ่งแสดงจุดยืนที่ชัดเจน และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยแห่งนี้ ที่มุ่งเน้นการสร้างมืออาชีพที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา”

Scroll to Top