วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

วิทยาลัยของทุกคน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Bhavana Bodhigun Vocational College จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และสามารถดำเนินการจัดการศึกษาเป็นปีแรก ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

ซ้าย   – นายสุเทพ เทือบสุบรรณ 
            ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
กลาง – พระมหารัชมงคลมุนี     ผู้อุปถัมภ์
ขวา   – พระราชวัชรโพธิคุณ      ประธานฝ่ายสงฆ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จัดตั้งขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของ พระราชวัชรโพธิคุณ (อาจารย์โพธิ์) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ตามแนวทางของท่านพุทธทาส สอนธรรมะ ควบคู่กับการสอนวิชาชีพ เป็นวิทยาลัยประจำที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนและการปฏิบัติธรรม นักเรียน นักศึกษาทุกคน ทำวัตรเช้าเย็น ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรม โดยมีพระคุณเจ้าจากวัดสวนโมกข์ จำนวน ๕ รูป จำพรรษาประจำอยู่ ณ อาศรมในวิทยาลัย สอนธรรมะแก่นักศึกษาทุกวัน

วิทยาลัยฯน้อมนำปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” มาฝึกอบรมปลูกฝังให้นักศึกษายึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ร่วมกันทำนา ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ปลูกพืชสมุนไพร บริหารจัดการโรงแรมของวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ งานวิจัย จากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยในกระทรวง อว. ใช้วิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นฐานปฏิบัติการในการถ่ายทอดความรู้ สู่ประชาชน เป็นการรักษา สืบสาน และต่อยอดพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพชอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันก่อนให้เกิดประโยชน์ในการยกฐานะเศรษฐกิจครอบครัวของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติ

เพลงมาร์ช วิทยาลัย

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
สร้างขึ้นด้วยทุน ของคนศรัทธา
หวังลูกหลานไทย ก้าวไปข้างหน้า
ทางด้านวิชาไม่ด้อยกว่าใคร

       วิทยาลัยแห่งนี้มีความมุ่งมั่น   
เราร่วมมือกัน ใฝ่ฝันตั้งใจ
สละช่วยเหลือ เพื่อลูกหลานไทย               
ชีวิตสดใส จิตใจงดงาม

      อาศัยธรรมะ พระพุทธองค์
มีเจตจำนง ประสงค์ทำตาม
สำรวมอินทรีย์ มิให้ต่ำทราม
เพียรพยายาม เป็นอยู่พอดี

      ฝึกจิตภาวนา เวลาเช้าค่ำ 
อยู่เป็นประจำ เกษมเปรมปรีย์
เมตตากรุณา และสามัคคี     
วิทยาลัยแห่งนี้ มีแต่เจริญ เจริญ เจริญ เจริญ

พระภาวนาโพธิคุณ – ผู้ประพันธ์เนื้อเพลง

เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี

พัฒนาหลักสูตรให้หลากหลายตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

สำรวมอินทรย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา

ความรู้ คู่ความดี

ตราประจำวิทยาลัย

หมายถึง ปัญญา แสงสว่างแห่งการตื่นรู้

หมายถึง แหล่งความรู้ที่มีอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

หมายถึง ธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว

หมายถึง ทักษะ ฝีมือ ความเป็นช่าง

หมายถึง การปลูกฝังหลักธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา

Scroll to Top