วิทยาลัยของทุกคน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Bhavana Bodhigun Vocational College จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และสามารถดำเนินการจัดการศึกษาเป็นปีแรก ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

ซ้าย   – นายสุเทพ เทือบสุบรรณ 
            ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
กลาง – พระมหารัชมงคลมุนี     ผู้อุปถัมภ์
ขวา   – พระภาวนาโพธิคุณ       ประธานฝ่ายสงฆ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของมวลมหาประชาชน ในรูปของมูลนิธิที่มุ่งหวังจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการศึกษาที่ผู้เรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษาในรูปแบบของการกินอยู่และศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาและผู้ปกครองต้องเข้าใจถึงหลักการจัดการศึกษาทั้งมวล ทั้งปรัชญา และแนวปฏิบัติ

โดยเฉพาะการดำรงตนให้ทรงคุณค่า พร้อมรับกับแนวทางการจัดการศึกษาเชิงปฏิรูปได้อย่างเต็มที่ เต็มเวลา และเต็มใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จะถูกนำมาบูรณาการ เพื่อเป็นแนวนำความคิดและการประพฤติปฏิบัติ ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่าสถานเรียนรู้และอยู่อาศัย (Living Learning Center) นั่นหมายถึง ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการเรียนรู้นั่นเอง

กระบวนการเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้เรียนกับวิทยาลัย และวิทยาลัยกับผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือ เป็นคนดี มีสมรรถนะสูง และมีงานทำพร้อมกันไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ พุทธิชีวิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

เพลงมาร์ช วิทยาลัย

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
สร้างขึ้นด้วยทุน ของคนศรัทธา
หวังลูกหลานไทย ก้าวไปข้างหน้า
ทางด้านวิชาไม่ด้อยกว่าใคร

       วิทยาลัยแห่งนี้มีความมุ่งมั่น   
เราร่วมมือกัน ใฝ่ฝันตั้งใจ
สละช่วยเหลือ เพื่อลูกหลานไทย               
ชีวิตสดใส จิตใจงดงาม

      อาศัยธรรมะ พระพุทธองค์
มีเจตจำนง ประสงค์ทำตาม
สำรวมอินทรีย์ มิให้ต่ำทราม
เพียรพยายาม เป็นอยู่พอดี

      ฝึกจิตภาวนา เวลาเช้าค่ำ 
อยู่เป็นประจำ เกษมเปรมปรีย์
เมตตากรุณา และสามัคคี     
วิทยาลัยแห่งนี้ มีแต่เจริญ เจริญ เจริญ เจริญ

พระภาวนาโพธิคุณ – ผู้ประพันธ์เนื้อเพลง

เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี

พัฒนาหลักสูตรให้หลากหลายตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

สำรวมอินทรย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนา

ความรู้ คู่ความดี

ตราประจำวิทยาลัย

หมายถึง ปัญญา แสงสว่างแห่งการตื่นรู้

หมายถึง แหล่งความรู้ที่มีอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

หมายถึง ธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว

หมายถึง ทักษะ ฝีมือ ความเป็นช่าง

หมายถึง การปลูกฝังหลักธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา

Scroll to Top